Leveringsvoorwaarden

tarieven

declaraties

verhindering

privacy

aansprakelijkheid

klachten

Tarieven

 

Wanneer u een verwijsbrief heeft gekregen van uw huisarts, specialist of praktijkverpleegkundige, worden de kosten voor een diëtiste vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering. Per kalenderjaar heeft u recht op 3 uur dieetzorg bij de diëtiste. Heeft u eerder dit jaar een andere diëtiste bezocht? Laat het Elfit Diëtistenpraktijk weten, dit heeft gevolgen voor uw recht op de vergoeding van de consulten. Als u een aanvullend pakket heeft afgesloten, dan heeft u mogelijk recht op extra behandeluren bij de diëtiste. Dit kunt u zelf nakijken in uw polisvoorwaarden.

Heeft u behoefte aan meer consulten dan uw verzekeraar vergoedt, dan kunt u op eigen kosten de begeleiding voortzetten. Het tarief is € 60 per uur, dit is conform het CTG-tarief. Dit uurtarief wordt ook gehanteerd als u zonder verwijsbrief komt.

Declaraties

 

De diëtiste zal in de meeste gevallen rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd.

Verhindering

 

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient u de afspraak tijdens werkdagen minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig heeft afgezegd, dan wordt de voor u ingeplande tijd in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar terugvragen.

Privacy

 

Diëtisten Ellen Huisman en Kirsten Pot zijn gebonden aan het medische beroepsgeheim en houden zich daarnaast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wel is er indien nodig overleg met uw arts, specialist, praktijkondersteuner of andere hulpverleners.

 

Lees onze Privacyverklaring

Aansprakelijkheid

 

Het advies van de diëtiste is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtiste verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtiste.

Klachten

 

Probeer deze eerst te bespreken met de diëtiste. Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort, tel. 033 - 4216100).